Current Date : 5/9/2021 ???? ???? |  ?????? ???????  |  ???? ?? ?? |  ?????? ?? ?????? 
 English  |  Persian

????? ????? ???? ???? ??????/ ?????????? ?????(??? ????? ??????? ???? ???? ???????)   

Quick Link
?? ???? ???????  ?
??? ??? ?????  ?
????? ???? ??  ?     
?????? ??  ?     
?????????? ??????  ?     
??? ??? ???? ?????  ?     
????? ????? ??  ?     
????????????? ?????     
???? ??????  ?
????????  ?
?????? ???  ?
?????? ?????????  ?     
?????????????  ?     
?????????  ?     
???????? ??????????  ?     
??? ???????  ?     
???????  ?     
????? ?? ???????  □
???
?????

????? ????

In fact, handbags replica knows that the high imitation gucci replica handbags is very deep, mixed with fish and dragons, and there are many hermes replica handbags. It may be replica handbags of styles ranging from a few hundred to hermes replica .
 

 

????? ??? : 23/07/1397

مصاحبه با رئیس کنسرواتوار موسیقی تهران دکتر بهزاد معافی 

  کنسروتوار در واقع یک برندی هست که در دنیا رسمیت دارد شناخته شده است درسته که ما در ایران قرن ها نداشتیم اما در دنیا شناخته شده است، حتی خیلی به مدرک رسمی نگاه نمیکنند خود اسم کنسروتوار مهم هست ،نهایتا در کنسروتوار دنیا آخرین مدرکی که میدهند دیپلم می گویند که دیپلم هم دو نوع هست که یک نوع آن به عنوان دیپلم قرمز شناخته میشود که حاکی از رتبه برتر است که حاال این دیپلم ها ارزش یابی میشود که در سطح لیسانس ، فوق لیسانس ولی در نهایت اسم کنسرواتوار مهم است که فارغ التحصیل کنسروتوار باشید .


  1-شما فکر می‌کنید بچه هایی که در کنسرواتواری تحصیل کردند در چه سطحی هستند ؟ اگر بخواهیم در مقایسه با دانشگا ها مقایسه کنیم سطح فوق لیسانس هستند 2-شما چه آینده ای برای کنسرواتوار پیش بینی میکنید ؟
کنسروتوار در واقع یک برندی هست که در دنیا رسمیت دارد شناخته شده است درسته که ما در ایران قرن ها نداشتیم اما در دنیا شناخته شده است، حتی خیلی به مدرک رسمی نگاه نمیکنند خود اسم کنسروتوار مهم هست ،نهایتا در کنسروتوار دنیا آخرین مدرکی که میدهند دیپلم می گویند که دیپلم هم دو نوع هست که یک نوع آن به عنوان دیپلم قرمز شناخته میشود که حاکی از رتبه برتر است که حاال این دیپلم ها ارزش یابی میشود که در سطح لیسانس ، فوق لیسانس ولی در نهایت اسم کنسرواتوار مهم است که فارغ التحصیل کنسروتوار باشید .
3-حضور کنسروتواری ها در مسابقات جهانی چه حسن و مزیتی دارد؟ نتیجه این با توجه به فعالیت هایی که در کنسرواتوار شده است، االن در ردیف خوب کنسرواتوارها قرار گرفته است. ما در صدومین سالگرد تاسیس کنسروتوار چایکوفسکی در اوکراین که جشن صدومین سالگردشان را گرفته بودند،و 300 تا رئیس دانشگاه، کنسروتوار،هنرستان عالی موسیقی دعوت شده بودند ،در بررسی ای که کردند که چند نفر بر اساس رتبه سخنرانی کنند من به عنوان کنسروتوارتهران جایگاه دهم را گرفتم تا 70 نفر توانستند در طول این یک هفته سخنرانی کنند . خوشبختانه ما در ردیف دهم قرار گرفتیم و خیلی هم برای ما خوشایند بود . نتیجه این بوده که باعث رفت و آمد های رئیس کنسرواتوار های سرتاسر دنیا بوده و عبط قرارداد هایی که حداقل با 8 کشور قرار دادهمکاری داریم این ها باعث شده ما جایگاه ویژه ای داریم. 4-کتاب هایی که در کنسرواتوار هست که توسط شما در سفر های خارجی داشتید خریداری شده ،انگیزه شما برای این کار چه بود ؟
خوب قطعا انگیزه برای پیشرفت کنسرواتوار بوده است، من در سفر هایی که میرم معموال تا 28 کیلو جزوه هایی در ارتباط با موسیقی ، سی دی های موسیقیایی از تمامی ساز ها ما آوردیم، و این جا شاید غنیترین جایی برای منابع موسیقی باشه و مطمئنم که هست . ما سیدیها و کتاب و جزوههایی که در کنسروتوارهای جهان تدریس میشود خریداری کردیم.


???? ? ????? ???    :   شکیلا ربانیان-خبرنگار نشریه منشور ماندگار

 
  ????? ???? ????   ??? ?????????   ????? ???? ????
 

88913010  (021)98+ ?????? ??????? ??? ? ?????? ?????? ????? ???? ????? ? ????? ?? ?? ????? ? ??????? 299
info@TehranConservatory.ir CopyRight ? 2007 All Right Reserved Tehran Conservatory of Music  
Web Design : Ati Net Co .   Programmer : Hassan Rashidi
JavaScript Free Code JavaScript Free Code JavaScript Free Code