نقشه سايت     لينکستان      ارتباط با ما
جستجو   

صفحه اصلي »شرايط و مدارك تحصيل

   
 

شرايط تحصيل در دوره هاي کارداني پودماني دانشگاه جامع علمي – کاربردي

دانشجوي عزيز ضمن تبريک به مناسبت موفقيت شما در آزمون ورودي دانشگاه جامع علمي کاربردي و عرض خير مقدم براي پيوستن به اين مجموعه آموزشي توجه شما را به پاره اي مقررات آموزشي جلب مي نمائيم . لازم به ذکر است که دانشجويان موظفند از کليه مقررات آموزشي و دانشجو يي مطلع باشند و عدم اطلاع از اين مقررات مانع اجراي آنها نمي باشند . لذا توصيه مي شود نسبت به مطالعه مجموعه کامل تهيه شده از قوانين و مقررات آموزشي و دانشجويي که در اداره آموزش و کتابخانه مرکز موجود مي باشد در فرصت مقتضي اقدام نمائيد .
علاقمندان به تحصيل در دوره هاي پودماني و ترمي دانشگاه جامع علمي – کاربردي مي بايست در زمان مقرر دفترچه مربوطه را از طريق دفاتر پستي تهيه و تکميل نمايند. لازم به ذکر است که دوره هاي کارداني پودماني آزمون ورودي نداشته و گزينش دانشجو براساس معيارهايي همچون ارتباط نوع ديپلم با رشته انتخابي و معدل ديپلم صورت گرفته و اسامي پذيرفته شدگان طي ويژه نامه اي از سوي سازمان سنجش و آموزش عالي اعلام مي گردد.
داوطبان گرامي مي توانند جهت کسب اطلاع از زمان و مشاوره در خصوص دوره هاي کارداني پودماني موسسه آموزش عالي آزاد نهاوند با شماره 88824050 تماس حاصل نمايند.

علي معافي قائم مقام موسسه آموزش عالي آزاد نهاوندhttp://tehranconservatory.com/images/Nahavand/NHVND.html

 

ويژگيهاي دوره هاي پودماني :
1- در آموزشهاي پودماني تاکيد بر توانمنديهاي مهارتي و تخصصهاي ويژه مي شود و کمتر سعي بر يادگيري دانستنيهاي شناختي است. لذا آموزشهاي حرفه اي محور قرار مي گيرد.
2- در آموزشهاي پودماني مي توان کمتر به آموزشگر متکي شد و از مسير خودآموزي به مهارتها دست يافت.
3- براي ورود به هر پودمان آزمون ورودي وجود ندارد ولي در پايان هر پودمان بايستي به شرايط ورود به آن پودمان توجه شود. در پايان هر پودمان آزمون همان پودمان برگزار مي شود. و به کسانيکه پودمان را با موفقيت بگذرانند گواهي قبول همان پودمان ارائه خواهد شد.
4- براي ورود به هر پودمان آزمون ورودي وجود ندارد ولي در پايان هر پودمان يا هر دوره، آزمون مختص همان پودمان يا دوره برگزار مي شود و موفقيت در آزمون شرط دريافت گواهي مربوطه خواهد شد.
5- براي دريافت مدرک کارداني علاوه بر حائز شرايط بودن هر پودمان و گذراندن پودمانهاي خاص، داشتن مدرک ديپلم الزامي است.
6- دوره هاي آموزشي پودماني در صورتي قابل اجرا خواهد بود که قبلا برنامه درسي مربوطه به تصويب شوراي برنامه ريزي آموزشي و درسي علمي-کاربردي رسيده باشد.
7- دانش آموختگان دوره کارداني پودماني مي توانند نظير ساير کاردانهاي پيوسته و يا ناپيوسته با توجه به شرايط مربوطه ادامه تحصيل دهند

اهداف آموزشهاي پودماني :
1- ايجاد زمينه مناسب آموزشي بر مبناي نيازهاي مهارتي شغل.
2- متناسب ساختن دانش و مهارتهاي شغلي مورد نياز دانشجويان با مشاغل.
3- ايجاد سهولت در انتخاب پودمانها توسط فراگيرنده.
4- سهولت اصلاح برنامه هاي درسي و همگوني با تغييرات دانش فني.
5- ايجاد انگيزه براي کسب مهارتهاي مورد نياز مشاغل.
6- افزايش بهره وري از طريق پرهيژ از زيادآموزي و کم آموزي.
7- ايجاد شتاب لازم جهت تربيت نيروي انساني کارامد براي يک مهارت خاص.
8- دستيابي به مهارت هاي مورد نياز از مسير خودآموزي.

.::   پذيرفته شدگان آزمون ورودي ، موظفند در مهلت هايي که توسط دانشگاه اعلام مي شود براي نام نويسي و انتخاب واحد مراجعه نمايند . عدم مراجعه براي نام نويسي در نخستين نيمسال تحصيلي پس از اعلام نتايج آزمون ، انصراف از تحصيل تلقي خواهد شد .
.::  دانشجو موظف است در هر نيمسال ، در زماني که دانشگاه اعلام مي کند ، براي ادامه تحصيل وانتخاب واحد به اداره آموزش محل تحصيل مراجعه کند. عدم مراجعه دانشجو براي نام نويسي بدون اطلاع و عذر موجه ، در يک نيمسال به منزله انصراف از تحصيل است . در صورت تأخير يا عذر موجه حق انتخاب واحد و ادامه تحصيل در نيمسال را ندارد ولي آن نيمسال جزو مدت مجاز تحصيل وي محسوب مي شود.
.::  دانشجو موظف است عذر موجه خود را در خود داري از ثبت نام و انتخاب واحد ، با دليل مستند ، به طور مکتوب در اولين ماه بعد از آغاز هر نيمسال تحصيلي به اداره آموزش محل تحصيل اطلاع دهد.

تعداد واحد هاي درسي لازم براي گذراندن هر يک از دوره هاي تحصيلي به شرح زير است:

.::  دوره کارداني : بين 69 تا 73 واحد .
.::  دوره هاي کارشناسي پيوسته : 131 تا 136 واحد .
.::  دوره هاي کارشناسي نا پيوسته : 68 تا 71 واحد .
.::  هر دانشجو مي تواند در هر نيمسال حداقل 12 و حداکثر 20 واحد درسي را انتخاب کند .
.::  در آخرين نيمسال تحصيلي ، دانشجو از رعايت شرط انتخاب حداقل 12 واحد معاف است .
.::  در صورتيکه دانشجو براي فراغت از تحصيل تنها يک درس باقيمانده داشته باشد ، با نظر اداره آموزش محل تحصيل و تأييد استاد مربوط ، مي تواند امتحان آن درس را در طول نيمسال از طريق معرفي به استاد بگذراند .
.::  اگر دانشجو در يک نيمسال ميانگين کل نمراتش حداقل 17 باشد مي تواند با نظر اداره آموزش محل تحصيل در نيمسال بعد حداکثر تا 24 واحد انتخاب کند .
.::  در مواردي که دانشجو براي فراغت از تحصيل حداکثر 24 واحد باقيمانده داشته باشد ، حتي اگر در نيمسال قبلي مشروط باشد با نظر اداره آموزش محل تحصيل مي تواند واحدهاي باقي مانده را در يک نيمسال انتخاب کند .
.::  تعداد واحد هاي انتخابي در دوره هاي تابستاني حداکثر 6 واحد درسي است .

.::  آن دسته از پذيرفته شدگان آزمون سراسري ورودي دانشگاه ها در دوره هاي کارداني و کارشناسي در همه رشته هاي تحصيلي که نمره خام امتحان آنها ، در آزمون ورودي ، در يک يا چند درس به تشخيص شوراي آموزش مرکز آموزش پذيرنده از حد نصاب معيني کمتر باشد موظفند حسب نياز رشته دروسي را که مرکز آموزش تعيين مي کند به عنوان دروس جبراني يا ( پيشنياز دانشگاهي) علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب بگذرانند .
.::  به حداکثر طول دوره تحصيل دانشجوياني که حداقل 8 واحد از دروس پيشنياز دانشگاهي را گذرانده باشند ، يک نيمسال تحصيلي افزوده مي شود .
.::   حداکثر مدت مجاز تحصيل در دوره هاي کارداني و کارشناسي ناپيوسته 3 سال و در دوره هاي کارشناسي پيوسته 6 سال است . در صورتيکه دانشجو نتواند واحد هاي دوره را در حداکثر مدت مجاز تحصيل با موفقيت بگذراند از مرکز آموزشي مربوط اخراج مي شود .
.::   حضور دانشجو در تمام جلسات مربو ط به هر درس الزامي است و ساعات غيبت دانشجو در هر درس نبايد از (3 جلسه از 16 جلسه ) آن درس تجاوز کند . در غير اين صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب مي شود .
.::  در صورتيکه غيبت دانشجو در هر درس بيش از (3جلسه از 16 جلسه ) باشد ولي غيبت او موجه تشخيص داده شود ، آن درس حذف مي شود . در اين حالت رعايت حد نصاب 12 واحد در طول نيمسال براي وي الزامي نيست ولي نيمسال مذکور به عنوان يک نيمسال کامل جزو سنوات تحصيلي دانشجو محسوب مي شود .
.::  غيبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دليل حذف و اضافه يا به هر دليل ديگر مجاز نيست و در صورت پيشامد به عنوان (3جلسه از 16 جلسه) غيبت مجاز دانشجو محسوب مي شود .
.::   غيبت غير موجه در امتحان هر درس به منزله گرفتن نمره صفر در آن درس است و غيبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس مي گردد .
.::  تشخيص موجه بودن غيبت در جلسات درس و در امتحان بر عهده شوراي آموزشي مرکز آموزش يا کميته منتخب آن شورا است .
.::   دانشجو مي تواند در هر نيمسال تحصيلي ، فقط در مهلتي کمتر از دو هفته ، پس از شروع نيمسال تحصيلي حداکثر دو درس ديگر انتخاب يا دو درس انتخابي خود را حذف و يا دو درس انتخابي خود را با دو درس ديگر جابجا نمايد ، مشروط بر آنکه تعداد واحد هاي انتخابي وي از حد مقرر تجاوز نکند .
.::  در صورت اضطرار ، دانشجو مي تواند تا 5 هفته به پايان نيمسال تحصيلي مانده، فقط يکي از درسهاي نظري خود را با تأييد گروه آموزشي مربوط حذف کند،مشروط بر آنکه اولاً غيبت دانشجو در آن درس بيش از ( 3 جلسه از 16 جلسه ) مجموع ساعات آن درس نباشد و ثانياً تعدادواحدهاي باقيمانده وي از 12 واحد کمتر نشود
.::  حذف کليه دروس اخذ شده در يک نيمسال تنها در صورتي مجاز است که بنا به تشخيص شوراي آموزشي دانشگاه ، دانشجو قادر به ادامه تحصيل در آن نيمسال نباشد . در اين صورت نيمسال مزبور جزو حداکثر مجاز تحصيل دانشجو محسوب خواهد شد .
ميانگين نمرات دانشجو در هيچ نيمسال تحصيلي نبايد کمتر از 12 باشد ، در غير اين صورت ، نام نويسي دانشجو در نيمسال بعد ، به صورت مشروط خواهد بود
.::  هر مرکز آموزش موظف است موضوع مشروط بودن دانشجو را هر بار به وي ، کتباً اطلاع دهد و يک نسخه از آن را در پرونده دانشجو ضبط نمايد . با اين وصف قصور در اخطار به وي از طرف مرکز آموزشي و يا اظهار بي اطلاعي دانشجو از اين امر مانعي در اجراي مقررات نخولهد بود .
.::  دانشجويي که به صورت مشروط نام نويسي مي کند ، جز در آخرين نيمسال تحصيلي حق انتخاب بيش از 14 واحد درسي در آن نيمسال را ندارد .
.::  در صورتيکه ميانگين نمرات دانشجو در دوره هاي کارشناسي پيوسته در سه نيمسال متوالي يا 4 نيمسال متناوب و در دوره هاي کارداني و کارشناسي ناپيوسته در دو نيمسال تحصيلي ، اعم از متوالي يا متناوب ، کمتر از 12 باشد در هر مرحله اي که باشد ، از ادامه تحصيل محروم مي شود .
دانشجو مي تواند در هر يک از دوره هاي کارداني و کارشناسي ناپيوسته حداکثر براي يک نيمسال و در دوره کارشناسي پيوسته براي دو نيمسال متوالي يا متناوب از مرخصي تحصيلي استفاده کند . مدت مرخصي تحصيلي ، جز حداکثر مدت مجاز تحصيل دانشجو در هر دروه محسوب مي شود .
.::  تقاضاي مرخصي تحصيلي بايد بصورت کتبي ، حداقل دو هفته ، قبل از شروع نام نويسي هر نيمسال ، توسط دانشجو به اداره آموزش محل تحصيل يا دانشگاه تسليم گردد.
ترک تحصيل بدون کسب اجازه از مرکز آموزش محل تحصيل ، انصراف از تحصيل محسوب مي شود و دانشجوي منصرف از تحصيل ، حق ادامه تحصيل ندارد.در مورد استثنايي که دانشجو ترک تحصيل خود را موجه مي داند ، بايد دلايل آن را حداقل يک ماه قبل از پايان همان نيمسال به اداره آموزش محل تحصيل ارائه دهد . در صورت تأييد موجه بودن ترک تحصيل توسط مرکز آموزش، آن نيمسال جزو مرخصي تحصيلي دانشجو محسوب مي شود .
.::  انتقال به معني تغيير محل تحصيل دانشجو از يک مؤسسه آموزشي عالي به مؤسسه آموزش عالي ديگر در همان رشته و در همان مقطع تحصيلي است .
انتقال دانشجو به هر يک از مراکز آموزش عالي تهران جز در موارد زير ممنوع است :
.::   شهادت ، فوت يا معلول شدن سرپرست خانواده دانشجو ، به طوريکه وي به تشخيص مراجع قانوني ، به عنوان کفيل خانواده شناخته شود .
.::  معلوليت مؤثر دانشجو به نحوي که به تشخيص شوراي عالي پزشکي بطور مستقل قادر به زندگي نباشد .
.::  ازدواج رسمي و دائمي دانشجوي دختر که محل تحصيل يا اشتغال شوهر در تهران باشد ، به تأييد مراجع ذيربط :
.::  هر يک از موارد مذکور بايد بعد از قبولي دانشجو در مرکز آموزش عالي صورت گرفته باشد .
.::  انتقال دانشجو از مراکز و مؤسسات آموزش عالي تهران به شهرستانها و از شهرستانها به يکديگر در يک رشته و رد يک مقطع به شرط موافقت مؤسسات آمئوزش عالي مبدأ و مقصد بلامانع است .
.::  دانشجوي متقاضي انتقال بايد در خواست انتقال خود را با ذکر مورد، حداقل 6 هفته قبل از شروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزش مرکز آموزشي مبدأ تسليم نمايد.
در مواردي که دانشجو بطور موقت ناگزير به تغير محل تحصيل خود باشد ، مي تواند با موافقت مؤسسات آ موزش عالي مبدأ ومقصد ، به عنوان دانشجوي ميهمان ، بطور موقت ، براي مدت معين ، محل تحصيل خود را تغيير دهد .
.::  ميهمان شدن دانشجو در يک مرکز آموزشي ، مشروط بر اين است که دانشجو حداقل يک نيمسال تحصيلي خود را در مرکز آموزشي مبدأ گذرانده باشد .
.::  دانشجو در طول دوران تحصيل و در مقطع کارداني و کارشناسي مي تواند با داشتن شرايط زير و موافقت گروه آموزشي ذيربط از يک رشته به رشته ديگر در يک گروه آزمايشي و همان مرکز آموزشي تغيير رشته دهد :
.::  ادامه تحصيل متقاضي در رشته قبلي از نظر مقررات آموزشي بلامانع باشد .
.::  حداقل 6/1 و حداکثر 3/2 واحد هاي دوره را گذرانده باشد .
.::  نمره آزمون ورودي متقاضي از نمره آزمون پا يين ترين فرد پذيرفته شده در سهميه و رشته مورد تقاضا در همان سال کمتر نباشد .
.::  با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصيل ، امکان گذراندن واحد هاي درسي مورد نياز در رشته جديد را داشته باشد .
.::  متقاضي تغيير رشته بايد در خواست خود را همراه مدارک لازم حداقل 6 هفته پيش از شروع نيمسال تحصيلي به اداره آموزش محل تحصيل خود تسليم نمايد .


        فرمها :